CO OZNACZA AKADEMICKOŚĆ LICEUM?

Szkoła powstała przy Wyższej Szkole Języków Obcych w Poznaniu, od prawie 20 lat prowadzącej studia filologiczne I i II stopnia. Na bazie zebranych doświadczeń dydaktycznych i obserwacji rozwoju naszych studentów opracowaliśmy model liceum, którego akademickość nie wynika wyłącznie z afiliacji przy uczelni, ale z metod pracy i organizacji.

Akademickie formy zajęć:

Seminaryjne – oparte o wzajemną relację prowadzącego z grupą, rozwijające umiejętności:
– budowania hipotez i ich sprawdzania
– szukania odpowiedzi na postawione problemy badawcze,
– budowania argumentacji i prezentowania wniosków;

Konwersatoryjne – oparte na aktywności uczestników, rozwijające umiejętności:
– dyskutowania
– argumentowania
przygotowujące do :
– debat
– prezentacji
– pracy zespołowej;

Wykładowe – oparte na narracji prowadzącego:
– przekazujące wiedzę merytoryczną z różnych punktów widzenia
– zapraszając uczniów do intelektualnej wyprawy w świat nauki;

Zajęcia poza terenem szkoły – oparte na współpracy z uczelniami wyższymi; 
zajęcia przygotowujące do samodzielności w zdobywaniu wiedzy – oparte na aktywizujących metodach pracy, rozwijające umiejętności:
– komunikacji interpersonalnej
– pracy w grupie i rozumienia swojej roli
– współodpowiedzialności za projekt
– asertywności.

Naszym celem jest tworzenie środowiska, w którym młodzież, korzystając ze swych uzdolnień i wiedzy, rozwijać się będzie w swej pasji i zainteresowaniach, odkrywając siebie i znajdując swoją drogę w dorosłe życie.

Różnorodność form zajęć wspierać będzie osiągnięcie tego celu.