Liceum Akademickie linde.edu.pl w Poznaniu

Regulamin rekrutacji do klas drugich, trzecich i czwartych dla absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/2023

 

I. Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 10821).
 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.).

II. Postanowienia ogólne

 1. Rekrutacja prowadzona jest za pomocą strony internetowej www.linde.edu.pl
 2. Rekrutacja obejmuje wypełnienie i przesłanie przez wskazaną wyżej stronę internetową wypełnionego formularza zgłoszenia, umówienie się i odbycie rozmowy rekrutacyjnej, złożenie kompletu wymaganych dokumentów i podpisanie umowy o naukę przez Rodziców/Opiekunów.
 3. Rekrutacja prowadzona jest wyłącznie na wolne miejsca w klasach.
 4. Kandydat może wybrać jedynie taką parę rozszerzeń, jakie są reprezentowane w danej klasie.
 5. Drugi język obcy kandydat może realizować wyłącznie spośród języków dostępnych w danej klasie.
 6. Kandydat zobowiązany jest do zaliczenia różnic programowych określonych przez Dyrektora szkoły. Zasady zaliczenia i terminy uzgadniane są indywidualnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Rekrutację przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna powoływana przez Dyrektora szkoły.

III. Terminy rekrutacji

 1. Rekrutacja na kolejny rok szkolny prowadzona jest od 01 lipca 2022 r do wyczerpania dostępności miejsc, nie dłużej jednak niż do końca pierwszego okresu.

IV. Przebieg rekrutacji i zasady przyjęć

 1. Rekrutacja 
  1. We wskazanych w pkt. III terminach kandydat składa przez stronę internetową formularz zgłoszenia podając wymagane dane podstawowe oraz wykaz ocen uzyskanych na koniec roku szkolnego w roku szkolnym 2021/2022 z przedmiotów: język polski, język angielski, matematyka, wybrane dwa przedmioty, które uczeń zamierza realizować w rozszerzeniu.
  2. Na adres: sekretariat@linde.edu.pl kandydat przesyła skany świadectwa lub zaświadczenia z poprzedniej klasy realizowanej w roku szkolnym 2021/2022 oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
  3. Po złożeniu formularza zgłoszenia kandydat umawiany jest termin rozmowy rekrutacyjnej.
  4. W wybranym dniu kandydat łączy się on-line za pomocą platformy Google Meet, korzystając z linku przesłanego przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną. Rozmowa jest punktowana.

V. Zasady przeliczania punktów

 1. Rekrutacja
  1. celujący – 18 punktów
  2. bardzo dobry – 17 punktów
  3. dobry – 14 punktów
  4. dostateczny – 8 punktów
  5. dopuszczający – 2 punkty
  6. rozmowa rekrutacyjna – 21 punktów.

VI. Progi punktowe przyjęcia do szkoły

 1. rekrutacja – suma punktów od 80 wzwyż
 2. indywidualne przypadki omawiane są podczas rozmowy kwalifikacyjnej on-line.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna.
 2. Kwestie sporne rozstrzyga Dyrektor Liceum.
 3. Decyzja podjęta przez Dyrektora Szkoły jest ostateczna.
 4. We wszystkich przypadkach nieobjętych niniejszymi postanowieniami decyzję podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna, którą zatwierdza Dyrektor Liceum.
 5. Dane osobowe kandydatów przyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.
 6. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w Liceum Akademickim linde.edu.pl przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
 7. Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w szkole są oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, które kandydat składa wraz ze zdjęciem w terminie wskazanym przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną.
 8. Niedostarczenie tych dokumentów w terminie oznacza rezygnację kandydata z przyjęcia do szkoły. 
 9. Szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza wyniki rekrutacji uwzględniając zasadę umieszczania kandydata na liście zgodnie z kolejnością uzyskanych punktów. W przypadku większej liczby kandydatów niż dostępnych miejsc obowiązuje kolejność zgłoszeń.
 10. Podstawą przydziału do grup językowych o różnym poziomie zaawansowania będzie:
  1. z języka angielskiego test kompetencyjny, 
  2. z pozostałych języków – wynik testu kwalifikacyjnego.  
 11. W uzasadnionych pisemnie wypadkach w trakcie roku szkolnego uczeń może zostać decyzją Dyrektora i uczących przeniesiony do grupy o innym poziomie zaawansowania.