Liceum Akademickie linde.edu.pl w Poznaniu

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych dla absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej na rok szkolny 2023/2024

 

I. Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 10821).
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.).

 

II. Postanowienia ogólne

  1. Rekrutacja prowadzona jest za pomocą strony internetowej www.linde.edu.pl
  2. Rekrutacja obejmuje wypełnienie i przesłanie przez wskazaną wyżej stronę internetową wypełnionego formularza zgłoszenia, umówienie się i odbycie rozmowy rekrutacyjnej, złożenie kompletu wymaganych dokumentów i podpisanie umowy o naukę przez Rodziców/Opiekunów.
  3. Rekrutacja prowadzona jest w dwóch częściach: rekrutacja podstawowa oraz rekrutacja uzupełniająca.
  4. Rekrutację przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna powoływana przez Dyrektora szkoły.

III. Terminy rekrutacji

 1. Rekrutacja podstawowa prowadzona jest od 14 lutego do 31 maja 2023 r.
 2. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest od 26 czerwca 2023 r. do wyczerpania limitu miejsc.

IV. Przebieg rekrutacji i zasady przyjęć

 1. Rekrutacja podstawowa
  1. We wskazanych w pkt. III terminach kandydat składa przez stronę internetową formularz zgłoszenia podając wymagane dane podstawowe oraz wykaz ocen uzyskanych na pierwszy okres w klasie 8 w roku szkolnym 2022/2023 z przedmiotów: język polski, język angielski, matematyka, wybrany przedmiot, który uczeń zamierza realizować w rozszerzeniu jako swój pierwszy wybór.
  2. Oceny przeliczane są na punkty wg. zasad przedstawionych w punkcie V regulaminu.
  3. Po złożeniu formularza zgłoszenia kandydat umawia termin rozmowy rekrutacyjnej w rozmowie telefonicznej z sekretariatem szkoły.
  4. W wybranym dniu i godzinie kandydat odbywa rozmowę ze Szkolną Komisją Rekrutacyjną, w budynku szkoły. Rozmowa jest punktowana (maksymalnie 10 punktów). Jeśli kandydat odwoła umówiony termin rozmowy, kolejny wyznaczany jest przez sekretariat szkoły.
  5. O możliwości przyjęcia do szkoły decydują wyniki punktowe uzyskane przez Kandydata.
  6. Po uzyskaniu przynajmniej 50 punktów z ocen na półrocze i 6 punktów z rozmowy szkoła może zaproponować podpisanie umowy przedwstępnej. Rodzice/Opiekunowie kandydata mogą podpisać umowę przedwstępną rezerwującą miejsce w szkole na ustalonych zasadach składając równocześnie zaświadczenie o ocenach uzyskanych na pierwszy okres w 8 klasie w roku szkolnym 2022/2023 wystawione przez szkołę kandydata. Umowę należy podpisać w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania powiadomienia.
  7. Podpisanie umowy rezerwacyjnej wiąże się z wniesieniem bezzwrotnej opłaty w wysokości 50% opłaty wpisowej. Drugie 50% wpłacane jest w momencie podpisywania umowy o naukę.
  8. Umowa przedwstępna obowiązuje do dnia 7 lipca 2023 r. Najpóźniej do tego dnia należy podpisać umowę o naukę, składając pozostałe dokumenty: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. niepodpisanie umowy o naukę w ustalonym terminie powoduje zwolnienie miejsca w szkole dla kandydatów z listy rezerwowej.

2. Rekrutacja uzupełniająca

   1. We wskazanych w pkt. III terminach kandydat składa przez stronę internetową formularz zgłoszenia podając wymagane dane podstawowe oraz wykaz ocen końcowych uzyskanych w roku szkolnym 2022/2023 z przedmiotów: język polski, język angielski, matematyka, wybrany przedmiot, który uczeń zamierza realizować w rozszerzeniu jako swój pierwszy wybór. Kandydat podaje również wyniki procentowe ze wszystkich części z egzaminu ósmoklasisty. W celu weryfikacji ocen i wyników kandydat zobowiązany jest do równoczesnego przedstawienia skanów (na adres: rekrutacja@linde.edu.pl) lub kserokopii (składanej w sekretariacie Liceum Akademickiego linde.edu.pl) świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
   2. Po złożeniu formularza zgłoszenia kandydat umawia termin rozmowy rekrutacyjnej w rozmowie telefonicznej z sekretariatem szkoły.
   3. W wybranym dniu i godzinie kandydat odbywa rozmowę ze Szkolną Komisją Rekrutacyjną, w budynku szkoły. Rozmowa jest punktowana (maksymalnie 10 punktów).
   4. Po uzyskaniu przynajmniej 100 punktów z ocen i wyników egzaminów łącznie oraz przynajmniej 6 punktów z rozmowy Rodzice/Opiekunowie kandydata mogą podpisać umowę o naukę.

3. Uczeń przyjęty jest do szkoły i ma przyznane miejsce w klasie pierwszej jeśli w ustalonym terminie Rodzice/Opiekunowie podpiszą umowę o naukę oraz złożą komplet dokumentów w oryginale (świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, zdjęcie legitymacyjne).

4. Rekrutacja prowadzona jest do wyczerpania limitu miejsc. Po wyczerpaniu limitu miejsc, kolejne osoby mogą być wpisane na listę rezerwową.

V. Zasady przeliczania punktów

 1. Rekrutacja podstawowa
  1. celujący – 18 punktów
  2. bardzo dobry – 17 punktów
  3. dobry – 14 punktów
  4. dostateczny – 8 punktów
  5. dopuszczający – 2 punkty
  6. rozmowa rekrutacyjna – 10 punktów.
 2. Rekrutacja uzupełniająca
  1. celujący – 18 punktów
  2. bardzo dobry – 17 punktów
  3. dobry – 14 punktów
  4. dostateczny – 8 punktów
  5. dopuszczający – 2 punkty
  6. wynik procentowy z egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego x 0,35
  7. wynik procentowy z egzaminu ósmoklasisty z matematyki x 0,35
  8. wynik procentowy z egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego x 0,3
  9. rozmowa rekrutacyjna – 10 punktów.

VI. Progi punktowe przyjęcia do szkoły

 1. rekrutacja podstawowa – suma punktów z ocen od 50 wzwyż i punkty z rozmowy od 6 wzwyż
 2. rekrutacja uzupełniająca – suma punktów z ocen i wyników egzaminu ósmoklasisty od 100 wzwyż i punkty z rozmowy od 6 wzwyż.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna.
 2. Kwestie sporne rozstrzyga Dyrektor Liceum.
 3. Decyzja podjęta przez Dyrektora Szkoły jest ostateczna.
 4. We wszystkich przypadkach nieobjętych niniejszymi postanowieniami decyzję podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna, którą zatwierdza Dyrektor Liceum.
 5. Dane osobowe kandydatów przyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.
 6. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w Liceum Akademickim linde.edu.pl przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
 7. Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w szkole są oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, które kandydat składa wraz ze zdjęciem w terminie wskazanym przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną.
 8. Niedostarczenie tych dokumentów w terminie oznacza rezygnację kandydata z przyjęcia do szkoły. 
 9. Szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza wyniki rekrutacji uwzględniając zasadę umieszczania kandydata na liście zgodnie z kolejnością uzyskanych punktów. 
 10. W uzasadnionych pisemnie wypadkach w trakcie roku szkolnego uczeń może zostać decyzją Dyrektora i uczących przeniesiony do grupy o innym poziomie zaawansowania.