Liceum Akademickie linde.edu.pl w Poznaniu

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych dla absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/2023

 

I. Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 10821).
 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.).

 

II. Postanowienia ogólne

 1. Rekrutacja prowadzona jest za pomocą strony internetowej www.linde.edu.pl
 2. Rekrutacja obejmuje wypełnienie i przesłanie przez wskazaną wyżej stronę internetową wypełnionego formularza zgłoszenia, umówienie się i odbycie rozmowy rekrutacyjnej, złożenie kompletu wymaganych dokumentów i podpisanie umowy o naukę przez Rodziców/Opiekunów.
 3. Rekrutacja prowadzona jest w dwóch częściach: rekrutacja podstawowa oraz rekrutacja uzupełniająca.
 4. Rekrutację przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna powoływana przez Dyrektora szkoły.

III. Terminy rekrutacji

 1. Rekrutacja podstawowa prowadzona jest od 10 marca do 31 maja 2022 r.
 2. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest od 27 czerwca 2022 r. – UWAGA, w chwili obecnej przyjmujemy zgłoszenia na listę rezerwową.
 3. Rekrutacja prowadzona jest do wyczerpania limitu miejsc.

IV. Przebieg rekrutacji i zasady przyjęć

 1. Rekrutacja podstawowa
  1. We wskazanych w pkt. III terminach kandydat składa przez stronę internetową formularz zgłoszenia podając wymagane dane podstawowe oraz wykaz ocen uzyskanych na pierwszy okres w klasie 8 w roku szkolnym 2021/2022 z przedmiotów: język polski, język angielski, matematyka, wybrany przedmiot, który uczeń zamierza realizować w rozszerzeniu jako swój pierwszy wybór.
  2. Po złożeniu formularza zgłoszenia kandydat umawia termin rozmowy rekrutacyjnej za pomocą formularza na stronie internetowej www.linde.edu.pl
  3. W wybranym dniu kandydat łączy się on-line za pomocą platformy Google Meet, korzystając z linku przesłanego przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną. Rozmowa jest punktowana.
  4. Po uzyskaniu przynajmniej 70 punktów Rodzice/Opiekunowie kandydata mogą podpisać umowę przedwstępną rezerwującą miejsce w szkole na ustalonych zasadach składając równocześnie zaświadczenie o ocenach uzyskanych na pierwszy okres w 8 klasie w roku szkolnym 2021/2022 wystawione przez szkołę kandydata.

 2. Rekrutacja uzupełniająca UWAGA, w chwili obecnej przyjmujemy zgłoszenia na listę rezerwową.

  1. We wskazanych w pkt. III terminach kandydat składa przez stronę internetową formularz zgłoszenia podając wymagane dane podstawowe oraz wykaz ocen końcowych uzyskanych w roku szkolnym 2021/2022 z przedmiotów: język polski, język angielski, matematyka, wybrany przedmiot, który uczeń zamierza realizować w rozszerzeniu jako swój pierwszy wybór. Kandydat podaje również wyniki procentowe ze wszystkich części z egzaminu ósmoklasisty. W celu weryfikacji ocen i wyników kandydat zobowiązany jest do równoczesnego przedstawienia skanów (na adres: sekretariat@linde.edu.pl) lub kserokopii (składanej w sekretariacie Liceum Akademickiego linde.edu.pl) świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
  2. Po złożeniu formularza zgłoszenia kandydat umawia termin rozmowy rekrutacyjnej za pomocą formularza na stronie internetowej www.linde.edu.pl
  3. W wybranym dniu kandydat łączy się on-line za pomocą platformy Google Meet, korzystając z linku przesłanego przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną. Rozmowa jest punktowana.
  4. Po uzyskaniu przynajmniej 110 punktów Rodzice/Opiekunowie kandydata mogą podpisać umowę o naukę.

3. Uczeń przyjęty jest do szkoły i ma przyznane miejsce w klasie pierwszej jeśli w ustalonym terminie Rodzice/Opiekunowie podpiszą umowę o naukę oraz złożą komplet dokumentów w oryginale (świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, zdjęcie legitymacyjne).

V. Zasady przeliczania punktów

 1. Rekrutacja podstawowa
  1. celujący – 18 punktów
  2. bardzo dobry – 17 punktów
  3. dobry – 14 punktów
  4. dostateczny – 8 punktów
  5. dopuszczający – 2 punkty
  6. rozmowa rekrutacyjna – 21 punktów.
 2. Rekrutacja uzupełniająca UWAGA, w chwili obecnej przyjmujemy zgłoszenia na listę rezerwową.
  1. celujący – 18 punktów
  2. bardzo dobry – 17 punktów
  3. dobry – 14 punktów
  4. dostateczny – 8 punktów
  5. dopuszczający – 2 punkty
  6. wynik procentowy z egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego x 0,35
  7. wynik procentowy z egzaminu ósmoklasisty z matematyki x 0,35
  8. wynik procentowy z egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego x 0,3
  9. rozmowa rekrutacyjna – 21 punktów.

VI. Progi punktowe przyjęcia do szkoły

 1. rekrutacja podstawowa – suma punktów od 70 wzwyż
 2. rekrutacja uzupełniająca – suma punktów od 110 wzwyż

VII. Postanowienia końcowe

 1. Decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna.
 2. Kwestie sporne rozstrzyga Dyrektor Liceum.
 3. Decyzja podjęta przez Dyrektora Szkoły jest ostateczna.
 4. We wszystkich przypadkach nieobjętych niniejszymi postanowieniami decyzję podejmuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna, którą zatwierdza Dyrektor Liceum.
 5. Dane osobowe kandydatów przyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.
 6. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w Liceum Akademickim linde.edu.pl przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
 7. Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty oraz Laureaci i Finaliści olimpiad przedmiotowych wskazanych w komunikacie Ministra Edukacji i Nauki mają pierwszeństwo przyjęcia do szkoły. 
 8. Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w szkole są oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, które kandydat składa wraz ze zdjęciem w terminie wskazanym przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną.
 9. Niedostarczenie tych dokumentów w terminie oznacza rezygnację kandydata z przyjęcia do szkoły. 
 10. Szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza wyniki rekrutacji uwzględniając zasadę umieszczania kandydata na liście zgodnie z kolejnością uzyskanych punktów. 
 11. Podstawą przydziału do grup językowych o różnym poziomie zaawansowania będzie:
  1. z języka angielskiego ilość punktów uzyskanych na egzaminie ósmoklasisty z tego języka, 
  2. z pozostałych języków – wynik testu kwalifikacyjnego, który odbędzie się w pierwszym tygodniu nowego roku szkolnego.  
 12. W uzasadnionych pisemnie wypadkach w trakcie roku szkolnego uczeń może zostać decyzją Dyrektora i uczących przeniesiony do grupy o innym poziomie zaawansowania.