Rekrutacja do klas pierwszych w Liceum Akademickim linde.edu.pl odbywa się na podstawie systemu punktowego, wzorowanego na systemie przyjętym w rekrutacji do szkół publicznych. Dzięki temu proces rekrutacji jest dla kandydata czytelny i łatwy do porównania.

Czas rekrutacji podzielony jest na dwie części:

  • rekrutację podstawową
  • rekrutację uzupełniającą

Rekrutacja podstawowa trwa do 31 maja 2022 r. Umożliwia ona zarezerwowanie miejsca w szkole jeszcze przed zakończeniem roku szkolnego.

Rekrutacja podstawowa prowadzona jest w 3 prostych krokach.

Krok pierwszy to wypełnienie formularza zgłoszenia, w którym podawane są podstawowe dane przyszłego ucznia oraz oceny uzyskane za pierwszy okres roku szkolnego 2021/2022 z przedmiotów: język polski, matematyka, język angielski a także z przedmiotu, który Uczeń chce rozszerzać w Liceum Linde jako swój pierwszy wybór (np. geografia, biologia, fizyka, historia, WOS itp.). Jeśli wybranym jako pierwszy przedmiotem rozszerzanym jest język polski lub matematyka należy raz jeszcze wpisać ocenę z tego przedmiotu. Oceny przeliczane są na punkty (celujący – 18 pkt, bardzo dobry – 17 pkt, dobry – 14 pkt, dostateczny – 8 pkt, dopuszczający – 2 pkt). 

Krok drugi to rozmowa prowadzona on-line, w czasie której możemy wzajemnie lepiej się poznać. Termin rozmowy zarezerwować można na stronie www.linde.edu.pl korzystając z odpowiedniego formularza. Na rozmowę zapraszamy Ucznia wraz z Rodzicami/Opiekunami. W czasie rozmowy chcemy poznać przyszłego ucznia, jego zainteresowania i motywacje dotyczące wyboru szkoły. Dla naszego Kandydata i jego Rodziców/Opiekunów, jest to także okazja by poznać szkołę. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania. Rozmowa również jest punktowana, uzyskać można do 21 punktów.

Krok trzeci to decyzja. Jeśli suma punktów z ocen i rozmowy wyniesie 70 lub więcej można zarezerwować miejsce w Liceum Linde podpisując umowę przedwstępną. Na jej podstawie Uczeń uzyskuje miejsce w Liceum Linde, które jest gwarantowane. Przy podpisaniu umowy przedwstępnej prosić będziemy o przedłożenie zaświadczenia wystawionego przez szkołę ucznia o ocenach uzyskanych na pierwsze półrocze celem weryfikacji danych z formularza. Warunkiem utrzymania miejsca jest dostarczenie do szkoły w ustalonym terminie kompletu dokumentów w oryginale: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Osoby, które w rekrutacji podstawowej nie uzyskały wymaganej liczby punktów mogą wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej.

Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest od 27 czerwca 2022 r. i również przebiega w 3 prostych krokach.

Krok 1, należy wypełnić formularz zgłoszenia (jeśli kandydat brał udział w rekrutacji podstawowej naley formularz wypełnić ponownie), w którym podawane są podstawowe dane przyszłego ucznia oraz wyniki egzaminu ósmoklasisty i oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z przedmiotów: język polski, język angielski, matematyka, a także z przedmiotu, który Uczeń chce rozszerzać w Liceum Linde jako swój pierwszy wybór (np. geografia, biologia, fizyka, historia, WOS itp.). Jeśli wybranym jako pierwszy przedmiotem rozszerzanym jest język polski lub matematyka należy raz jeszcze wpisać ocenę z tego przedmiotu. Oceny przeliczane są na punkty (celujący – 18 pkt, bardzo dobry – 17 pkt, dobry – 14 pkt, dostateczny – 8 pkt, dopuszczający – 2 pkt).  Na punkty przeliczane będą również wyniki z egzaminu ósmoklasisty (wynik procentowy mnożony będzie przez odpowiedni wskaźnik: język polski 0,35, matematyka 0,35, język angielski 0,3).

Krok drugi to rozmowa prowadzona on-line, w czasie której możemy wzajemnie lepiej się poznać. Termin rozmowy zarezerwować można na stronie www.linde.edu.pl korzystając z odpowiedniego formularza. Na rozmowę zapraszamy Ucznia wraz z Rodzicami/Opiekunami. W czasie rozmowy chcemy poznać przyszłego ucznia, jego zainteresowania i motywacje dotyczące wyboru szkoły. Dla naszego Kandydata i jego Rodziców/Opiekunów, jest to także okazja by poznać szkołę. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania. Rozmowa również jest punktowana, uzyskać można do 21 punktów.

Krok trzeci to decyzja. Jeśli suma punktów z ocen, wyników egzaminu ósmoklasisty oraz rozmowy wyniesie 110 i więcej, kandydat może już czuć się uczniem Liceum Linde. Ostatecznym potwierdzeniem będzie złożenie kompletu dokumentów w oryginale (świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty) i podpisanie przez Rodziców/Opiekunów umowy o naukę.